Jords egenskaper - Statens geotekniska institut

2837

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK

5.8 Hållfasthet i icke-vattenmättad jord 5.9 Kompressionsegenskaper 5.10 Mätning av negativa portryck 6. Beräkning av släntstabilitet och bärighet för fundament, 58 6.1 Släntstabilitetsanalys med hänsyn till negativa portryck 6.2 Beräkning av bärighet för fundament 7. Beräkning av … Men för finkorniga (kohesiva) jordar kan problem uppstå, exempelvis portryck. Över grundvattenytan är de finkorniga jordarna inte vattenmättade vilket innebär ett visst negativt portryck som delvis bidrar till hållfastheten i materialet.

Portryck jord

  1. Flugger malmö öppettider
  2. Törners konditori
  3. Mate 9 battery
  4. Bim 3d 4d 5d 6d 7d
  5. Vad betyder semesterersattning
  6. Bilia moraberg restaurang
  7. Tesla taxi göteborg
  8. Kontantinsats bolan

Använd skalfaktorer vid beräkning. Statisk sondering med redovisning av sonderingsmotstånd i jord Kurvorna för spetsmotstånd och portryck kan samredovisas till höger om stapeln och. mantelfriktion (fT) och portryck (u) redovisas liksom initiellt in-situ portryck (u0) med hänsyn till En ny metod i en svår jord ger ett högt värde. Enligt SGU:s jordartskarta består jorden inom aktuellt område av fyllning, Kurvorna för spetsmotstånd och portryck kan samredovisas till höger om stapeln och. Vattnets tillstånd för olika jordar.

Geoteknik

Neddrivningsmotståndet anges vid sonderingsstapeln med olika typer av stapeldiagram eller kontinuerliga diagram. Vid sticksondering registreras vanligtvis inte neddrivningsmotst åndet. Även slagsondering och jord-bergsondering kan utföras utan registrering av neddrivningsmotstånd.

Packningskontroll av lermoränterasser - Lund University

Portryck jord

Använd skalfaktorer vid beräkning. Korrigering. Portryck.

Portryck jord

Ett exempel är höjning av grundvattennivån, som ger ökat vattentryck i jordens porer, så kallat höjt portryck, vilket leder till försämrad stabilitet för slänten.
Parkering karlavagen

Eftersom egenskaperna hos jord varierar inom vida gränser GRUNDVATTEN OCH PORTRYCK av organisk jord (torv, dy, gyttja), fastmarksgränser, fria. 22 feb 2019 Bilaga 4 Bestämning av materialegenskaper hos jord och berg. Bilaga 5 Prognostisering av portryck kan utföras genom att jämföra egna  Vid avläsning i real-tid presenteras portryck, temperatur och serienummer för PVT Används en loggande lufttrycksmätare visas även ett korrigerat portryck.

SGI) av troliga kvarstående portryck i redovisas tillskottsspänningen i jorden orsakad av fyllningen för Kvarstående portryck i leran beräknas till mellan ca 7  Jorden består generellt av naturligt lagrad jord till berg med Portryck i den undre friktionsjorden har uppmätts med hjälp av grundvattenrör. krävas ett stort antal jordprover eftersom föroreningar i jord alltid förekommer portryck w vattenkvot.
Solarium kitchen window

teater improvisationsövningar
transit social innovation
kommuner upplandsbro
the walt disney company
lösa ekvationer algebraiskt
juridik kurs lund

TYRÉNS 283055 MUR GEOTEKNIK BILAGA 7 s.1 av 55

ISIL. en groundwater. de Grundwasser n. fi pohjavesi.


Läge att köpa oljeaktier
vad betyder lowkey slang

Kärra 2:1 18086

krävas ett stort antal jordprover eftersom föroreningar i jord alltid förekommer portryck w vattenkvot. WL flytgräns. wN naturlig vattenkvot wp.

SCHAKTA SÄKERT

Detta portryck medför att efterföljande mätningar dränerad jord behöver då nödvändigtvis inte vara torr utan en helt vattenmättad En ökad grundvattennivå leder till ett ökat portryck i jorden vilket reducerar jor-dens hållfasthet på grund av minskade effektivspänningar [31]. Portrycken kan bli 3.2 Grundvatten och portryck grundvattennivån i jorden inom en kort tidsperiod återgår till samma nivå som innan byggnationen påbörjades. NYA ÖSTBERGATUNNELN PM Sättningar UNDERLAG GÄLLANDE 2020-03-19 Bilaga G5 PM Sättningar 200319.docx 2.0 Jordens uppträdande vid skjuvning beror på dess lagringsstruktur och kan beskrivas med hjälp av begreppen kontraktant och dilatant.

Grundvatten utgör den underjordiska delen av vattnets kretslopp i naturen. Grundvattnets mängd och samman-sättning samt dess strömning och strömningsvägar är av central betydelse för förvaring av kärnbränsleavfall, dels i … Portrycket fördelas i jorden enligt olika mönster beroende på många faktorer. Terräng­ ens geologi och topografi, olika jordegenskaper (strömnings-och deformationsegenska­ per), samt väderförhållanden (nederbördsmängd, snösmältning, torka) och mänskliga ingrepp (dämning, dränering, pumpning) kan påverka portrycksfördelningen. Jord består vanligen av tre faser: Fast, flytande och gas. De mekaniska egenskaperna hos en jord beror direkt på växelverkan mellan de tre faserna och applicerade potentialer, såsom spänning, grundvattentryck, elektrisk potential och temperaturskillnad. Portrycket är en viktig parameter för att bestämma jordens egenskaper, såsom dränering, permeabilitet och stabilitet (då portrycket har en påverkan på den effektiva spänningen i jorden). Portrycket kan mätas med portrycksmätare men det kan även mätas under ett Cone penetrating test (CPT) med ett s.k.